ค้นหา

 
    ภาคเหนือ
 
    ภาคกลาง
 
    ภาคอีสาน
 
    ภาคตะวันออก
 
    ภาคใต้
 
    สถิติผู้เข้าชม
 สถิติวันนี้ 32 คน
 สถิติเมื่อวาน 25 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1028 คน
6900 คน
16684 คน
เริ่มเมื่อ 2019-05-29
    จองโรงแรมกับ R24
 โรงแรมในกรุงเทพ
 โรงแรมในภูเก็ต 
  
 
 


 

www.travalssale.com เว็บข้อมูลเกี่ยวกับท่องเที่ยวในประเทศไทย เที่ยวเมืองไทย ไปกับเรา จองโรงแรมราคาถูก แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ข้อมูลการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว เที่ยวเมืองไทย สนุกทุกที่ จองห้องพักออนไลน์ได้ที่นี่
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์  www.travalssale.com
 

 อิสระแห่งการท่องเที่ยว ให้เรานำทาง

วัดในไทย
"วัด"  คือ   สถานที่ทางศาสนา ซึ่งจะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุต่างๆ เป็นที่อยู่อาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย  และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ์ตลอดจนเป็นที่บำเพ็ญกุศลต่างๆ ของพุทธศาสนิกชนทุกคนทั้งทางด้านจิตใจ  และกิจกรรมตามประเพณีนิยม นอกจากนี้วัดยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและทางสังคมอีกด้วย
        วัดทุกวัดมีฐานะทางกฎหมาย คือ เป็นนิติบุคคลเท่าเทียมกัน  
แต่ในทางพระวินัยยังมีฐานะที่แตกต่างกันอยู่อีก ดังนั้นตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้จำแนกวัดออกเป็น   ๒ อย่าง  คือ
        ๑.  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ได้แก่ " อาราม " ตามที่เคยบัญญัติไว้ในมาตรา๕แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑   เป็นวัดที่เลื่อนฐานะมาจากสำนักสงฆ์เพื่อประโยชน์ทางพระวินัย   โดยได้รับพระราชทานวิสุงตามสีมาแล้วพร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่กระทำสังฆกรรมตามพระวินัยได้ทุกประการ เป็นวัดที่สมบูรณ์ด้วยฐานะทั้งทางกฎหมายและทางพระวินัย
        ๒.  สำนักสงฆ์  ได้แก่  วัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด  รวมถึงวัดที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้น ตามความในมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์  ร.ศ.๑๒๑ ด้วย และยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   แต่สามารถใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์ได ้ซึ่งฐานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์แล้ว  แต่ฐานะทางพระวินัยยังไม่พร้อม ที่จะใช้เป็นสถานที่กระทำสังฆกรรมตามพระวินัยทุกประการได้ เพราะยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ประเภทของวัดพอจะแบ่งออกได้ดังนี้              
        ๑ วัดหลวงหรือพระอารามหลวงคือวัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์  แล้วพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมา   หรือพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างขึ้นหรือโปรดให้ปฎิสังขรณ์และสร้างขึ้น แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง
๒.  วัดราษฎร์ คือ   วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ขึ้นตามศรัทธา  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว    และช่วยกันทำนุบำรุงวัดสืบต่อกันมา ส่วนวัดที่ราษฎรมีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์ เราเรียกว่าสำนักสงฆ์ ซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
        นอกจากนี้ วัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ถ้าพระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาเห็น  สมควรได้รับเกียรติยกย่องเป็นพิเศษ ก็ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย
        รัฐบาลซึ่งได้ยึดมั่นในนโยบายที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พิจารณาเห็นว่า  การยกฐานะวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง   ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง    เมื่อมีวัดที่เห็นสมควรเป็นพระอารามหลวง    การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง จึงได้ดำเนินการสืบต่อมา
ตัวอย่างวัดในไทย เช่น

วัดศรีรัตนศาสดาราม
หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า "วัดพระแก้ว" เป็นอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรด เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับ...
img2.gif
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
...สรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ในวัดโพธิ์พระอารามหลวง ซึ่งบุรพมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรด     เกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์รวมกาลสมัยของ ๒ พระองค์ นานถึง ๒๕ ปี ดังนั้น...
img4.gif
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
 ...ชื่อ "วัดแจ้ง" นี้ มีเรื่องสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทูลสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ไว้ว่า  "หม่อมฉันเคยเห็นแผนที่เมืองธนบุรีที่ฝรั่งเศสทำเมื่อรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ในแผนที่นั้นมีแต่...
img4.gif
วัดสุทัศน์เทพวราราม
             ...รัชกาลที่ ๑ มีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงกรุงรัตนโกสินทร์     ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงสร้างวัดกลางพระนคร   ใกล้เสาชิงช้า ใน พ.ศ. ๒๓๕๐ สำหรับประดิษฐาน...
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
                  ...เดิมเป็นวัดเก่าเล็กๆของราษฎรวัดหนึ่ง    ชื่อว่า " วัดแหลม "           เพราะอยู่ปลายแหลมที่สวนต่อกับทุ่งนา   และชื่อว่า  " วัดไกรทอง "  เพราะเห็นจะมีต้นไทรปรากฏอยู่ในวัด...
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ราชวรมหาวิหาร
        ...นามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   มีความหมายเป็นสองนัย  คำว่า                     " ราชบพิธ "  หมายความถึง  วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง        " สถิตมหาสีมาราม " คือวัดที่มีมหาสีมา หรือสีมาใหญ่ตั้งอยู่   จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า...
img7.gif
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
                 ...ภายในพระวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พระราชพิธี          สิบสองเดือนและพระราชพิธีต่างๆ ทั้งโล้ชิงช้า สงกรานต์ วิสาขบูชา และภาพที่รัชกาลที่ ๔ ทรงส่องกล้องเพื่อศึกษาวิชาดาราศาสตร์...
img8.gif
วัดบวรนิเวศวิหาร
  ...รัชกาลที่ ๓    ทรงอาราธนารัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ     เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏสมมติเทวาวงศ์  ซึ่งกำลังทรงผนวชและประทับอยู่ ณ วัดราชาธิวาส  ให้เสด็จมาครองวัดนี้...
img6.gif
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
         โลหะปราสาท...โบราณสถานล้ำค่าของชาติไทย  ได้รับการยกย่องว่า            เป็นโลหะปราสาทแห่งที่ ๓  ของโลก   ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียว...


    
        Booking.com

www.travalssale.com แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ข้อมูลสถานที่ และจังหวัดในประเทศไทย เที่ยวเมืองไทย ไปกับเรา รับจองโรงแรม ห้องพักออนไลน์ราคาถูก พร้อมส่วนลดราคาพิเศษ
Copyright(c)2019 by travalssale.com